Logo SSVU

Wedstrijd kalender

2022/2023

2e meesterkaart / klein & groot kaliber intern
 
 • Dinsdag 12 september 2023
 • Donderdag 14 september 2023
 • Zaterdag 16 september 2023
 
Inschrijven via: inschrijflijst publicatiebord

KKG / KKK 50 meter

 

 • Dinsdag 26 september 2023
 • Donderdag 28 september 2023
 • Zaterdag 30 september 2023
 
Inschrijven via: inschrijflijst publicatiebord
Ranking Militair Pistool
Open
 
 • Dinsdag 10 oktober 2023
 • Donderdag 12 oktober 2023
 • Zaterdag 14 oktober 2023
 
Inschrijven via: Baanplanner.eu

AK Ranking Service Pistool klein / groot

 

 • Dinsdag 21 november 2023
 • Donderdag 23 november 2023
 • Zaterdag 25 november 2023
 
Inschrijven via: Baanplanner.eu

GKG, Militair geweer, PG-100

 

 • Zaterdag 11 november 2023

Kerstschieten

 

 • Zaterdag … december 2023
 • 11:00 tot 16:00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

GK / Militair geweer wedstrijden te Ede
Aanvang 14:00

 

 • Zaterdag 6 mei 2023
 • Zaterdag 3 juni 2023
 • Zaterdag 1 juli 2023
 • Zaterdag 12 augustus 2023
 • Zaterdag 16 september 2023
 • Zaterdag 14 oktober 2023
 • Zaterdag 11 november 2023
 • Zaterdag 2 december 2023
 
Inschrijven via: Baanplanner.eu